Faktoring

 Linkovi:
Šta je faktoring?
Glavni akteri u transakciji faktoringa 
Kako funkcioniše faktoring? 
Faktoring u odnosu na bankarske zajmove
Prednosti i nedostaci faktoringa
Osnovni termini faktoringa
Vrste faktoringa 
Pravni okvir
Situacija u BiH

U strategijama ekonomskog razvoja Republike Srpske (RS) i Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), priznata je značajna uloga malih i srednjih preduzeća (MSP) kao motora za rast bosanskohercegovačke (bh.) privrede.  Razvijanje MSP je bitan element u procesu integracije koji vodi članstvu u Evropskoj Uniji (EU). Međutim, ograničen pristup finansiranju predstavlja suštinsku zapreku za rast MSP. U dinamičnom poslovnom okruženju, kompanija stiče konkurentne prednosti upravljajući svojom likvidnošću na tržištu. U vrijeme sadašnje ekonomske nestabilnosti, kompanije u Bosni i Hercegovini (BiH) nastoje da premoste svoje probleme vezane za likvidnost na različite načine i pronalaze nove modalitete za finansiranje radnog kapitala i investicionih projekata. Tok gotovine je od suštinskog značaja za osiguranje nesmetanog funkcionisanja poslovnih operacija. Tradicionalno, kompanije su se oslanjale na prekoračenja na računima i kredite. Druge forme finansiranja, međutim, mogu povećati iznos finansija koji je na raspolaganju kompaniji, kako se prodaja povećava. Faktoring je jedan od načina da MSP poboljšaju tok gotovine.

Faktoring dobija na popularnosti kao izvor vanjskog finansiranja za korporacije i MSP širom svijeta. Ono što faktoring čini jedinstvenim jeste da je novac koji obezbijedi faktor kompaniji eksplicitno povezan s vrijednošću njenih potraživanja, a ne s njenom ukupnom kreditnom sposobnošću. To omogućava visoko rizičnim snabdjevačima da prenesu svoj kreditni rizik na kupce visokog kvaliteta. BiH nema specifične zakone i propise o faktoringu, iako zakonski okvir postoji. Faktoring omogućava da sredstva brže cirkulišu i omogućava likvidnost i solventnost realne ekonomije. Promet sredstava se može ubrzati, prvenstveno uvodeći faktoring kao novi proizvod za finansiranje.

Nažalost, tržište faktoringa u BiH je nerazvijeno i konkurencija je mala između faktoring kompanija. U svijetu, faktoring još nije bio suočen s finansijskom krizom. Dok je finansijski sektor generalno bio jako pogođen krizom, svjetsko tržište za faktoring je zabilježilo rast u 2008, kao i u prethodnoj deceniji.