Faktoring: Situacija u BiH

Faktoring je sve veći izvor vanjskog finansiranja za korporacije i MSP i omogućava veoma rizičnim dobavljačima da prenesu svoj kreditni rizik na visoko kvalitetne kupce. Faktoring je naročito koristan u zemljama sa slabim sudskim izvršenjem i evidencijom koja nije kompletna o podržavanju prioriteta potraživanja jer se potraživanja prodaju, prije nego da se pokrivaju kolateralom, a potraživanja koja su predmet faktoringa nisu dio imovine bankrotiranih MSP. Statistika pokazuje da je faktoring uobičajeniji u zemljama s većim ekonomskim razvojem i rastom i razvijenim biroima s kreditnim informacijama.

U BiH, faktoring je u začetku, ali ima potencijal da donese značajne beneficije u BiH poslovnu zajednicu i doprinese boljem poslovnom okruženju. To može biti jedan od najfleksibilnijih finansijskih instrumenata koji podržava trgovinu i pogonska snaga za dalji rast ekonomije BiH. Faktoring s regresom je tehnologija koja može ublažiti problem nedostatka transparentnosti u poslovnom okruženju sa slabim informacionim infrastrukturama ali samo u slučaju kada su predmet faktoringa potraživanja od veoma kvalitetnih kupaca. Faktoring omogućava bržu cirkulaciju sredstava i osigurava likvidnost i solventnost realne ekonomije. Uvođenje faktoringa kao široko raspostranjene finansijske usluge u BiH bi obezbijedilo brži promet sredstava.

Kako se uvode usluge faktoringa, očekuje se da će veličina tržišta faktoringa  biti oko 0,4% BDP-a. Prema podacima CBBiH, 2007. BDP u BiH je bio 21,641 milion KM. To sugeriše da bi BiH mogla očekivati tržište faktoringa od oko 86 miliona (0,4% BDP-a) čak i kratkoročno (1-2 godine). U srednjeročnom periodu (3-5 godina), tržište faktoringa se očekuje da će dostići oko 432 miliona KM (npr. 2% BDP-a), na osnovu projiciranog rasta BDP-a.

Kada bi banke u BiH mogle da obezbijede adekvatno kreditiranje privatnog sektora, uključujući kratkoročne kreditne linije, potreba za faktoringom bi vjerovatno bila mala. Što se tiče uvođenja faktoringa kao novog finansijskog proizvoda u BiH, u vrijeme sadašnje svjetske finansijske krize, finansijske institucije mogu da čekaju stabilnije vrijeme, prije nego što ponude usluge faktoringa poslovnoj zajednici. A u drugom slučaju, mogu početi da nude faktoring kao novi proizvod pokazujući svojim klijentima da rade u njihovom najboljem interesu tako što im pomažu da osiguraju likvidnost i solventnost u sadašnjem teškom vremenu.

U ovom trenutku, sljedeće kompanije pružaju usluge faktoringa u BiH:

IGA [1] (izvozno kreditna agencija BiH)

IGA je osnovana 1996. kao agencija koju je osnovao Savjet ministara BiH. Agencija je implementirala dva projekta u BiH: Projekat osiguranja s polugom za trgovinu (obezbjeđujući nekomercijalno osiguranje od rizika stranim kompanijama i finansijskim institucijama s trgovinskom izloženošću u BiH) i Projekat podrške izvoznim kompanijama (počelo 1999, obezbjeđujući kredite za radni kapital bh. izvoznicima). Parlament BiH je usvojio Zakon o izvoznoj kreditnoj agenciji 2004, stvarajući institucionalni okvir za rad agencije IGA.

IGA nudi sljedeće proizvode: kreditno osiguranje (izvozno, uvozno i domaće), faktoring, garancije (izvršenje, avans, zadržavanje i tender), kratkoročne zajmove i kreditne informacije. IGA je stekla značajno iskustvo u izvršavanju transakcija na međunarodnom tržištu i razvila je bazu podataka o kompanijama da bi olakšala pristup  kreditnim informacijama. Ona nudi usluge konsaltinga u oblastima investicija i međunarodne trgovine, kao i usluge kreditnog biroa, za bh. i strane kompanije.

Prvi faktor d.o.o. Sarajevo [2]

Prvi faktor je prva bh. kompanija koja se specijalizovala u domaćem i međunarodnom faktoringu. Uspostavljena je 2006. od strane faktoring kompanije Prvi faktor d.o.o. Ljubljana, Slovenija. Prvi faktor nudi usluge domaćeg i međunarodnog faktoringa i otkup pojedinačnih potraživanja od klijenata u BiH i u inostranstvu i osiguranje prudencijalnih informacija o kompanijama.


 [1] www.igabih.com

 [2] www.prvifaktor.ba