Faktoring: Faktoring u odnosu na bankarske zajmove

Banke generalno odobravaju kratkoročne kredite na osnovu sposobnosti kompanije da ih otplaćuje, kako je određeno tokom gotovine i kolateralom. Kompanija mora da zadovolji generalne kriterije banke:

 • Stabilno i jako preduzeće (min. 3-5 godina)
 • Pozitivan tok gotovine (min. 2-3 godine)
 • Dobri finansijski rezultati u prošlosti
 • Kolateral bar jednak iznosu zajma (obično je to fiksna aktiva na kojoj nema drugih prava zadržavanja, ponekad lična aktiva)
 • Dobra, čista kreditna istorija

Takođe može uključivati:

 • Dugačak proces apliciranja za zajam i proces isplate
 • Obimnu popratnu dokumentaciju
 • Fiksni iznos zajma i dospijeće
 • Ponovno apliciranje za dodatna sredstva (dodatni kolateral)
 • Da banka bude jedina koja pruža finansijske usluge kompaniji

Zajam nudi prednost fiksnog iznosa za direktno investiranje.

Kao alternativan način finansiranja rasta, faktoring eliminiše mnoge od kriterija banke koje je teško zadovoljiti. Štaviše, pod pretpostavkom da kompanija može dobiti zajam da pokrije incijalni kapital za početak rada ili svakodnevne poslove, kada se ta sredstva potroše, i dalje se čeka da se plate fakture.

Najveći problem s bankarskim finansiranjem je da, kada kompanija jednom dostigne maksimalni kreditni limit, ostaje joj malo prostora za manevrisanje, sa slabim tokom gotovine i bez dodatnog kolaterala.

Faktori obično zasnivaju svoju odluku o obezbjeđenju gotovine kompaniji na kreditnoj sposobnosti klijenata i vrijednosti potraživanja.  Na ovaj način, faktor može obezbijediti finansiranje, čak i ako je kompanija nova ili ima slabu kreditnu istoriju ili spor tok gotovine.

Faktor je fleksibilniji od banke kod uzimanja u obzir povećane prodaje, jer se svaki račun procjenjuje pojedinačno.

Generalne osobine faktoringa uključuju:

 • Odobrenje zasnovano na kvalitetu klijenata kompanije, ne kompanije same
 • Kratak proces apliciranja
 • Kratak proces odobravanja
 • Gotovinu u roku od 48 sati ili manje
 • Potraživanja koja se koriste kao «kolateral», ostavljajući fiksnu aktivu slobodnu za osiguranje bankarskih kredita
 • Faktoring kreditna linija se povećava zajedno s kompanijom (tako da faktoring «zajam» nije ograničen)
 • Kompanije koje počinju posao su prihvatljive (potrebni su jaki poslovni odnosi)
 • Jednostavne i kratke procedure za izmjenu ili proširenje kreditnih uslova
 • Obezbjeđenje nefinansijskih usluga, uključujući: vođenje potraživanja, naplata dugova/potraživanja i zaštita od kreditnog rizika/neizvršenja obaveza