Faktoring: Kako funkcioniše faktoring?

Domaći faktoring

Faktoring se generiše prodajom na kredit u normalnom toku poslovanja. Kada se transakcija izvršava, uloga faktora je da realizuje prodaju, tj. da naplati potraživanja. Faktor djeluje kao posrednik između prodavca i kupca.

 1. Potencijalni kupac robe prosljeđuje zahtjev za prodaju prodavcu.
 2. Prodavac (klijent) podnosi zahtjev faktoru za kupovinu potraživanja.
 3. Faktor provjerava kreditnu sposobnost kupca.
 4. Ako je faktor zadovoljan dobijenom informacijom, faktor odobrava transakciju.
 5. Prodavac šalje robu, zajedno sa originalnom fakturom, kupcu. Ova faktura obično uključuje uputstvo kupcu za plaćanje (sveobuhvatni detalji o plaćanju direktno faktoru kojem je dodijeljen posao naplate potraživanja).
 6. Klijent takođe šalje kopiju originalne fakture faktoru.
 7. Nakon dobijanja kopije fakture, potraživanja se prebacuju faktoru u skladu sa ugovorom o faktoringu. U isto vrijeme, faktor daje na raspolaganje kreditnu liniju (obično 80% vrijednosti fakture) i klijent može odmah imati pristup ovim sredstvima.  Faktori obično odobravaju finansiranje nakon dobijanja fakture. Faktor uzima proviziju na ukupni iznos (npr. 1.2% iznosa fakture).
 8. Na datum dospijeća (npr. nakon 60 dana), kupac plaća fakturu u punom iznosu faktoru. Ako plaćanje kasni, faktor inicira naplatu od kupca. U slučaju kontinuiranog neplaćanja, obično je faktor taj koji inicira zakonski postupak za naplatu. Kod faktoringa s regresom, faktor može ponovo tražiti sva potraživanja koja ostanu nenaplaćena od klijenta. Kod faktoringa bez regresa, faktor preuzima gubitak (od kog se faktor može zaštititi kreditnim osiguranjem).
 9. Klijent plaća fakturu u punom iznosu faktoru koji prebacuje stanje koje duguje na klijentov račun nakon oduzimanja svih provizija, kamate, troškova itd. prema dogovoru.

Međunarodni faktoring

Kada kupac i prodavac nisu locirani u istoj zemlji, govorimo o međunarodnom faktoringu.

 1. Prodavac robe ili izvoznik prodaje i isporučuje robu klijentu - uvozniku i šalje fakturu.
 2. Prodavac robe predaje potraživanja domaćem faktoru uz kopiju fakture i drugu dokumentaciju koja dokazuje njihovo postojanje.
 3. Domaći faktor predaje potraživanja faktoru u inostranstvu, tj. u državi kupca.
 4. Faktor u inostranstvu informiše klijenta da su potraživanja prenesena.
 5. Domaći faktor obično pokriva bar 80% fakture unaprijed.
 6. Na datum dospijeća, kupac plaća fakturu faktoru u inostranstvu, koji prebacuje novac na račun domaćeg faktora, umanjeno za proviziju za usluge.
 7. Domaći faktor dobija plaćanje od faktora u inostranstvu na datume dospijeća i plaća ostatak koji duguje klijentu (prodavcu), umanjeno za sve troškove provizije.