Faktoring: Šta je faktoring?

Faktoring je napredan finansijski proizvod, koji omogućava jednostavnu i djelotvornu, direktnu trgovinu koja podržava finansiranje kompanije. Može unaprijediti domaću i međunarodnu trgovinu. To je efikasno sredstvo kratkoročnog finansiranja i može obezbijediti privatnom sektoru lak pristup radnom kapitalu.

Trenutna aktiva većine kompanija sadrži visok stepen potraživanja. Realizacija potraživanja sadrži troškove, ubrajajući i troškove  njihovog finansiranja i naplaćivanja. Od suštinskog značaja je da se potraživanjima upravlja na odgovarajući način. Upravljanje potraživanjima stvara dvije vrste problema: (1)  one koji su vezani za podizanje sredstava/radnog kapitala za finansiranje i (2) one koji su vezani za naplatu i kašnjenja i neizvršenja koja su s tim povezana. Male kompanije mogu lako upravljati potraživanjima, ali velike kompanije mogu biti suočene s visokim troškovima i lošim dugovanjima. U takvim slučajevima, mogu se koristiti usluge specijalizovane kompanije koja se zove faktoring kompanija.

Faktoring je moćan finansijski instrument koji omogućava kompanijama da se uspješno razvijaju, jačanjem pozicije toka gotovine.

Faktoring je odnos, potvrđen ugovorom, između prodavca robe i finansijske institucije koja se zove faktor, gdje faktor otkupljuje potraživanja prodavca, koje takođe kontroliše i kojima upravlja, dok prodavac dobija gotovinu.

Faktoring može biti stalni odnos između faktora i klijenta po osnovu otvorenog računa, gdje faktor kupuje cijelu knjigu klijentovih dugova (sva potraživanja) sa ili bez regresa - vezano za kontrolu nad klijentovim kreditima i upravljanje evidencijom o prodaji u vezi s transakcijom.

Međunarodni institut za unificiranje privatnog zakona ili UNIDROIT je formiran prije 25 godina radi promovisanja međunarodne podudarnosti komercijalnih zakona. Nudi definiciju faktoringa koja uključuje tri sljedeće karakteristike:

  • Prvo, mora postojati odredba koja omogućava da dugovanja koja nastaju iz prodaje robe ili usluga prema komercijalnom ugovoru budu prenesena. Faktoring obično nije povezan s potrošačkim dugovanjima.

  • Drugo, mora postojati odredba da dužnici trebaju biti obaviješteni o takvom prenosu.

  • Treće, faktor mora vršiti najmanje dvije od sljedećih usluga:

(1)  Obezbjeđivati finansije - faktor obezbjeđuje klijentu finansiranje, uključujući kredite i avanse (otprilike 80% prenesenih dugova unaprijed, ostatak na datum dospijeća nakon naplate).

(2)  Održavati potraživanja - faktor je odgovoran za upravljanje i održavanje evidencije o prodaji za svakog klijenta. Faktor proizvodi i šalje klijentu periodične izještaje o trenutnom statusu potraživanja i iznosu dobijenom od klijenata.

(3)  Naplaćivati dugove - faktor naplaćuje potraživanja klijenta, preuzimajući sve probleme povezane s naplatom. Klijent se može koncentrisati na posao, dok se trošak naplate smanjuje uštedama u radnoj snazi, vremenu i naporima.

(4)  Štiti od kreditnog rizika [1] - faktor štiti klijenta od rizika neizvršenja obaveza u plaćanjima od strane klijenata, ali samo u faktoringu bez regresa. Limit do kojeg klijent može prodavati robu odobrenim klijentima određuje faktor. Faktor, takođe, obezbjeđuje savjet o kreditnoj sposobnosti potencijalnih klijenata.

Pošto je praksa faktoringa razrađena u razvijenim zemljama, izvjesna saglasnost je postignuta o definiciji faktoringa.

Faktoring  [2] je finansijska usluga koja uključuje pretvaranje kreditnih mjenica (potraživanja, nadoknadive mjenice i druga potraživanja koja nastaju kao rezultat prodaje na kredit) u gotovinu. Rizik povezan s kreditom može, ali ne mora, biti preuzet od strane faktora koji otkupljuje kreditna potraživanja i naplaćuje ih kada dospiju.

Faktor uplaćuje avans klijentu do izvjesnog procenta odgovarajućih dugova. Klijent plaća «proviziju» [3] faktoru kao dio «kupovne cijene», što obuhvaća uslužne aspekte aranžmana, kao što su upravljanje evidencijom, naplatu dugova, kreditno pokriće itd...


 [1]http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_risk

 [2]http://en.wikipedia.org/wiki/Factoring_(finance)

 [3] http://en.wikipedia.org/wiki/Commission_(remuneration)