Faktoring:Vrste faktoringa

Postoji znatan broj vrsta faktoringa u teoriji i praksi. Oni zavise od odnosa između glavnih aktera u poslu faktoringa. Neki osnovni podaci o faktoringu su dati u daljem tekstu:

Faktoring s regresom i bez regresa

U faktoringu s regresom, faktor se obraća klijentu (prodavcu) ako potraživanja postanu loša, tj. ako klijent ne plati na dospijeću. Rizik loših potraživanja ostaje na klijentu, a faktor ne preuzima rizik povezan s potraživanjem. Faktor pruža uslugu naplate potraživanja, ali ne pokriva rizik kupca koji ne uspijeva da plati dug. Faktor može povratiti sredstva od prodavca (klijenta) u slučaju takvog neizvršenja. Prodavac preuzima rizike povezane s kreditom i kupčevom kreditnom sposobnošću. Faktor naplaćuje prodavcu za upravljanje potraživanjima i usluge naplate dugova, dok takođe  naplaćuje kamatu na iznos unaprijed plaćen klijentu (prodavcu).

U faktoringu bez regresa, faktor preuzima rizik neplaćanja klijentovih klijenata. Faktor ne može tražiti neizmireni iznos od klijenta (prodavca). Provizija ili takse naplaćene za usluge faktoringa bez regresa su više nego za faktoring s regresom. Faktor preuzima rizik neplaćanja na dospijeću i kao rezultat toga uzima dodatnu proviziju koja se zove del credere provizija.

Domaći i izvozni faktoring (vidjeti više pod 3. Kako funkcioniše faktoring?)

Domaći i izvozni faktoring se razlikuju po broju uključenih strana. U domaćem faktoringu, uključene su tri strane (prodavac, kupac i faktor), dok u izvoznom faktoringu postoje četiri (prodavac, kupac, domaći faktor i faktor u inostranstvu).

U domaćem faktoringu, faktor posreduje između prodavca i kupca. Sve tri strane su locirane u istoj zemlji.

Izvozni faktoring je sličan domaćem faktoringu, osim što su četiri strane uključene. Kao rezultat toga, postoje dva faktora u transakciji, i to se zove dvofaktorski sistem faktoringa.

Objavljeni i neobjavljeni faktoring

U objavljenom faktoringu (faktoring sa obavještenjem), prodavac obavještava kupca o imenu faktora u fakturi, govoreći kupcu da izvrši plaćanje faktoru na dan dospijeća. Objavljeni faktoring može biti i na osnovu faktoringa s regresom i bez regresa.

U neobjavljenom faktoringu (faktoring bez obavještenja), prodavac ne obavještava kupca o postojanju faktoringa, tako da ime faktora nije objavljeno na fakturi. U objavljenom faktoringu, faktor ipak zadržava kontrolu, vodeći  evidenciju prodavčeve prodaje i obezbjeđujući kratkoročno finansiranje prema fakturama o prodaji, iako se transakcije izvršavaju u ime prodavca.

Potpuni faktoring i ograničeni faktoring

U potpunom faktoringu faktor pruža gotovo sve usluge: naplatu, vođenje evidencije o prodaji, kreditnu kontrolu i kreditno osiguranje. To je poznato kao konvencionalni faktoring ili tradicionalni faktoring. Faktor, takođe, može obezbijediti druge usluge zasnovane na zahtjevima klijenta: naplatu mjenica po dospijećima, vođenje računa, davanje limita unaprijed za ograničeno diskontovanje faktura na selektivnoj osnovi. Faktori obično obezbjeđuju potpuni faktoring s regresom za dobre kompanije.

U ograničenom faktoringu faktor bira ograničen broj faktura koje će biti predmet sporazuma o faktoringu s klijentom (prodavcem).