Faktoring: Prednosti i nedostaci faktoringa

Prednosti faktoringa

Faktoring je postao popularan širom svijeta zahvaljujući uslugama koje nudi. Faktori obezbjeđuju usluge od finansiranja do upravljanja prodajom na kredit: finansiranje, vođenje računa, naplaćivanje potraživanja i zaštita od kreditnih rizika. Usluge koje treba pružiti su navedene u ugovoru o faktoringu - ugovor, kao bilo koji drugi ugovor o prodaji, regulisan je prema zakonu o ugovoru.

Neke prednosti faktoringa uključuju:

 • Ne gubi se vrijeme na dugo apliciranje za kredite
 • Bolji tok gotovine i brži pristup radnom kapitalu
 • Bolja likvidnost kroz pravovremeno ubrizgavanje gotovine (avansi od faktora)
 • Bolji finansijski položaj, kreditna sposobnost i solventnost
 • Veći obim prodaje - kompanija može ponuditi svojim klijentima bolje kreditne uslove i može prihvatiti više posla
 • Bolji uslovi za nove klijente (važno za izvozne kompanije)
 • Rizik ili loši dugovi su eliminisani, u okviru faktoringa bez regresa, ili su barem umanjeni  kroz pravovremenu naplatu
 • Rast kompanije se finansira bez novih dugova - bez mjesečnih plaćanja ili plaćanja odjednom na dan dospijeća
 • Bez prodaje kapitala (nema novih dioničara koji bi podizali sredstva)
 • Nema ličnih garancija, za razliku od većine kreditnih programa
 • Nema materijalnog osiguranja
 • Jači bilans stanja, povećan potencijal pozajmljivanja, pošto je faktoring van bilansa i ne mora se saopštavati potencijalnim kreditnim institucijama, čime se povećava omjer efikasnosti (npr. povrat na aktivu itd...)
 • Lakše je finansirati sezonsku proizvodnju
 • «Svjež» radni kapital znači da snabdjevači mogu biti plaćeni unaprijed, uz dodatni popust
 • Manje vremena i napora za naplaćivanje potraživanja, jer je faktor specijalizovan za te poslove
 • Umanjeni operativni troškovi (iz razloga koji su gore navedeni)
 • Čak i kompanija koja tek počinje poslovanje ili mlada kompanija može brzo doći do finansija
 • Bolje upravljanje informacijama (naročito u okviru potpunog faktoringa)
 • Omogućava brže manje kupovine «u pravi čas»

Nedostaci faktoringa

Treba naglasiti da, pored očiglednih prednosti, faktoring takođe ima nedostatke, kao što su:

 • Prekomjerno oslanjanje na faktoring kompaniju može rezultirati prekomjernom trgovinom i pogrešnim upravljanjem
 • Prekomjerno oslanjanje na faktoring kompaniju može takođe rezultirati gubitkom direktnih odnosa s klijentom
 • Neke vrste kompanija nisu atraktivne za faktoring, kao što su:
  • male kompanije,
  • kompanije čija potraživanja potiču od samo nekoliko klijenata
  • kompanije s mnogo malih klijenata
  • kompanije sa spekulativnim poslom
  • kompanije sa širokim spektrom proizvoda koji se prodaju opštoj javnosti
 • Troškovi faktoringa su obično veći nego troškovi bankarskih kredita, tako da je cijena konačnog proizvoda takođe veća
 • Izvoznici moraju osigurati da nema neslaganja s kupcima u pogledu kvaliteta proizvoda
 • Neki kupci ne žele da budu uključene druge strane, osim prodavca
 • Faktoring je kratkoročno finansiranje i ne može zadovoljiti sve poslovne potrebe
 • Do faktoringa dolazi samo kada je faktor zaista siguran u solventnost klijenta
 • Faktoring kompanije preferiraju klijente s većim poslovima
 • Samo faktoring bez regresa oslobađa klijenta od rizika naplate. U svim drugim slučajevima, klijent ostaje odgovoran za neizvršenje obaveza (čak i za diskontovana potraživanja)
 • Klijent može pretrpiti znatan gubitak dohotka, uzimajući u obzir sve provizije i rizik gubitka koji je uključen