Faktoring: Glavni akteri u transakciji faktoringa

Transakcija faktoringa obično uključuje tri aktera:

 1. Kupac robe
 2. Prodavac robe
 3. Faktor

Ove strane su u interakciji tokom prodaje.

Kupac robe:

 • Pregovara o uslovima za kupovinu na kredit s prodavcem
 • Prima robu, fakturu i detaljna uputstva od prodavca da plati faktoru na datum dospijeća
 • Plaća faktoru na vrijeme ili traži produženje
 • Predmet je zakonske akcije faktora za plaćanja poslije dospijeća

Prodavac robe

 • Prima nalog za kupovinu robe na kredit od kupca
 • Potpisuje ugovor o prodaji s kupcem, uključujući uslove
 • Prodaje kupcu robu na kredit, obezbjeđujući kopiju fakture s robom, s detaljnim uputstvima za izvršavanje plaćanja faktoru na datum dospijeća (to su nova potraživanja)
 • Prodaje potraživanja faktoru i dobija 80% ili više u vidu avansnog plaćanja
 • Dobija ostatak plaćanja od faktora, umanjeno za provizije za usluge

Faktor

 • Potpisuje ugovor s klijentom (prodavcem) radi obezbjeđenja naplate potraživanja i drugih usluga faktoringa
 • Obično plaća 80% ili više iznosa fakture klijentu (prodavcu) unaprijed
 • Obezbjeđuje usluge faktoringa klijentu (prodavcu)
 • Prima plaćanja od kupca na datume dospijeća i izvršava plaćanje ostatka klijentu (prodavcu) nakon odbijanja svih provizija za usluge

Kada prodavac robe i kupac nisu locirani u istoj zemlji, govorimo o međunarodnom faktoringu. U tim slučajevima, postoje četiri uključena aktera:

 1. Kupac robe
 2. Prodavac robe
 3. Izvozni faktor (domaći faktor)
 4. Uvozni faktor (faktor u inostranstvu)

Uloge prodavca i kupca su kao u gornjem tekstu. Izvozni ili domaći faktor

 • potpisuje ugovor s klijentom (prodavcem) radi obezbjeđenja naplate potraživanja  i drugih usluga faktoringa
 • predaje potraživanja faktoru u inostranstvu, tj. u zemlji kupca
 • obično plaća 80% ili više iznosa fakture klijentu (prodavcu) unaprijed
 • pruža usluge faktoringa klijentu (prodavcu)
 • dobija plaćanja od faktora u inostranstvu na datume dospijeća i plaća ostatak plaćanja klijentu (prodavcu), nakon odbijanja svih provizija za usluge

Uvozni faktor ili faktor u inostranstvu

 • obavještava klijenta (kupca robe) da su potraživanja prenesena
 • prima plaćanja od kupca robe na datum dospijeća i prebacuje novac na račun domaćeg faktora (nakon odbijanja provizije za usluge)