Kreditni ugovor – važni elementi

Linkovi:
Naziv i adresa ugovornih strana (tj. finansijske institucije i klijenta)
Glavnica
Ukupni iznos za otplatu
Trajanje kredita
Pozitivni propis za kreditni ugovor
Nominalna kamatna stopa
Obračun kamate
Zatezne kamate
Jednostrane izmjene ugovora
Instrument obezbjeđenja (kolateral) za kredit
Prijevremena otplata kredita
Grejs period (poček)
Efektivna kamatna stopa
Krediti s učešćem ili depozitom
Krediti u stranoj valuti ili indeksirani prema stranoj valuti
Primjerci ugovora za klijenta
Anuitet

Nakon što banka (zajmodavac) i klijent (zajmoprimac) ugovore kredit, oni moraju da i na formalan način regulišu svoj poslovni odnos. Kreditni ugovor je formalni dokument koji potpisuje zajmoprimac kada dobija kredit od finansijske institucije (banke, mikrokreditne institucije itd). Sve informacije, rokovi i uslovi koji su dogovoreni (iznos kredita, kamatna stopa, period za otplatu kredita itd.) i sve kaznene odredbe su ugrađeni u kreditni ugovor. Kako je to specifičan pravni dokument koji određuje duguročni odnos između zajmodavca i zajmoprimca, zajmoprimac treba da se detaljno upozna s elementima sporazuma i s njihovim posljedicama. Ovdje ćemo nabrojati i ukratko opisati neke od ključnih elemenata kreditnog ugovora, s tim da ovo nije kompletna lista i ne može biti protumačena kao pravno obavezujuća.

Naziv i adresa ugovornih strana (tj. finansijske institucije i klijenta)

"Zajmoprimac" je osoba koja prima novčanu vrijednost od zajmodavca pod uslovom da će zajmoprimac otplatiti glavnicu i sve kamate zajmodavcu. "Zajmodavac" je finansijska institucija (komercijalna banka, mikrokreditna organizacija itd.) koja daje novac zajmoprimcu pod uslovom da će zajmodavcu u budućnosti biti isplaćena određena suma.

Glavnica

Glavnica je prvobitna vrijednost kredita koju zajmoprimac (klijent) duguje zajmodavcu (banka) na dan potpisivanja kreditnog ugovora. Kada zajmoprimac počne da otplaćuje kredit, glavnica predstavlja preostali iznos novca koji se treba otplatiti zajmodavcu.

Ukupni iznos za otplatu

Uz definisanu glavnicu, kreditni sporazum treba sadržavati i ukupni iznos za otplatu (vrijednost kredita i ukupne troškove vezane za kredit, uključujući plaćanja kamata).

Trajanje kredita

Trajanje kredita je vremenski period kreditnog ugovora. Puni iznos kredita mora biti otplaćen na kraju trajanja kredita.

Pozitivni propis za kreditni ugovor

Pozitivni propis je odgovarajući zakonski akt koji će se koristiti za sprovođenje kreditnog ugovora i za potencijalne sudske sporove. Klijent treba biti upoznat o pozitivnim propisima i koja je nadležna sudska institucija (sud), a naročito ako banka, klijentova trenutna adresa i data nekretnina nisu na istoj lokaciji.

Nominalna kamatna stopa

Kamata je iznos koji zajmoprimac treba platiti za korištenje novca zajmodavca. Izražava se kao procenat od posuđenog iznosa i računa se za specifični vremenski interval tokom trajanja kreditnog ugovora. Može se izraziti ili kao fiksna kamatna stopa ili promjenljiva kamatna stopa. Za promjenljivu kamatnu stopu je važno da su navedeni svi neophodni detalji o njenoj promjenljivosti.

Obračun kamate

Postoji nekoliko metoda (konformna metoda, proporcionalna metoda, itd.) i različite učestalosti za obračun kamatnih plaćanja. Što se kamata češće obračunava, zajmoprimac će zajmodavcu plaćati više. Zajmoprimac treba pažljivo prostudirati koji se metodа primjenjuje i razumjeti kako će to uticati na otplatu kredita.

Zatezne kamate

Banke obično zaračunavaju dodatne kamate za kašnjenje u otplati kredita. Kreditni ugovor treba sadržavati detalje o zateznim kamatama izraženim u procentima i pravila za kasnija usklađivanja i, ako postoje, o drugim naknadama za kašnjenje u otplati.

Jednostrane izmjene ugovora

Banke mogu zadržati pravo da naprave izvjesne izmjene kreditnih uslova nezavisno od klijenta. Ako postoje takve odredbe u kreditnom ugovoru, onda mora biti precizno navedeno o kojim uslovima se radi i u kojim okolnostima oni mogu biti izmijenjeni.

Instrument obezbjeđenja (kolateral) za kredit

Krediti su vrlo često osigurani s različitim instrumentima (naročito, dugoročni hipotekarni krediti). Kreditni ugovor mora sadržavati detalje o instrumentima koji se koriste kao kolateral, o redoslijedu i načinu izmirenja obaveza iz instrumenata obezbjeđenja.

Prijevremena otplata kredita

Zajmoprimci su ponekada zainteresovani za raniju otplatu, drugim riječima - smanjenje glavnice. Zajmoprimac treba proučiti da li kreditni ugovor predviđa takvu mogućnost, neophodne preduslove i posljedice koje proizilaze (ponovni obračun kamate za kraći period otlate, dodatne naknade za prijevremenu otplatu itd).

Grejs period (poček)

Grejs period je period kada je novac na raspolaganju za zajmoprimca, a otplata još nije počela. Važno je definisati da li se zaračunava kamata tokom grejs perioda.

Efektivna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa odražava pune troškove koji su vezani za kredit i treba biti jasno naznačena u kreditnom ugovoru. Pomoću nje je moguće napraviti direktno poređenje s drugim kreditnim proizvodima i pomaže klijentu da razumije koliko treba da plati za dati kredit.

Krediti s učešćem ili depozitom

Banke mogu ponuditi kredite s istom nominalnom kamatnom stopom i trajanjem, ali s uključivanjem učešća ili depozita. Ako je kredit kombinovan s učešćem, onda je visina glavnice manja za visinu učešća od vrijednosti kredita, pa je niži i anuitet. Za kredite osigurane s depozitom (lombardni kredit), visina glavnice je jednaka vrijednosti kredita, ali je kamatna stopa niža (kamatna stopa je razlika između kamatne stope na kredit i kamatne stope na depozit). Depozit s pripadajućom kamatom se vraća tek po otplati kredita.

Krediti u stranoj valuti ili indeksirani prema stranoj valuti

Ako su krediti u stranoj valuti ili indeksirani prema drugim valutama, onda kreditni ugovor mora biti vrlo precizan u vezi s kursom strane valute. Otplata takvog kredita je direktno zavisna od promjena kursa za datu stranu valutu. Stoga, mora se vrlo jasno definisati tip kursa valute (kupovni ili prodajni) koji će biti korišten za kalkulaciju, izvor informacija (kursna lista komercijalne banke, kursna lista Centralne banke ili neki drugi izvor) i precizan datum za kalkulaciju (npr. kraj mjeseca, neki drugi datum unutar mjeseca i sl).

Primjerci ugovora za klijenta

Svi kreditni ugovori se moraju potpisati barem u dva primjerka i zajmoprimac treba da dobije jedan original potpisanog ugovora.

Anuitet

Anuitet su plaćanja u fiksnim vremenskim intervalima (obično mjesečno) za otplatu kredita. Kreditni ugovor definiše tačan iznos anuiteta i njihov broj. Uz to, banka je u obavezi da napravi plan otplate koji se smatra sastavnim dijelom kreditnog ugovora. Plan otplate sadrži listu anuiteta i odgovarajuće promjene o preostaloj glavnici i kamatnim plaćanjima.