Nastavak edukativnih aktivnosti u sklopu realizacije pilot projekta sa srednjim školama

2.3.2022

U prostorijama Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) 02.03.2022. godine održan je nastavak edukativnih aktivnosti u okviru pilot-projekta saradnje i obuke nastavnog osoblja sa tri odabrane srednje škole, čiji je cilj da se nastavnicima srednjih škola omogući izvođenje finansijske edukacije kao fakultativne nastavne aktivnosti.

Na ovaj način CBBiH nastoji, kroz ciljane edukativne aktivnosti, promovisati važnost finansijske edukacije i inkluzije, posebno mladih u Bosni i Hercegovini, nastojeći na kreativan, stručan i jednostavan način tematizirati različite teme, bitne za finansijsko opismenjavanje. U pilot-projekat uključeni su nastavnici, ali i odabrani učenici tri sarajevske srednje škole: Ekonomske škole, Poslovno-komercijalne i trgovačke škole i Treće gimnazije. Plan je da iste aktivnosti budu provedene i u drugim srednjim školama, širom Bosne i Hercegovine. Budući da je riječ o pilot-projektu, isti će imati za cilj da se, zajedničkim iskustvom kreiraju najbolje prakse koje bi u budućnosti otvorile mogućnost za uvođenje finansijske edukacije u školske kurikulume.

Današnja edukacija bila je usmjerena na upravljanje ličnim finansijama, upoznavanje o osnovnim pojmovima i karakteristikama najzastupljenijih finansijskih proizvoda i usluga na tržištu, te na informisanje o važnosti odgovornog pristupa finansijskim proizvodima i uslugama.

Ove aktivnosti realizuju se u okviru projekta Promocije finansijske edukacije i inkluzije koje provodi CBBiH uz podršku Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu – Razvojni instrument (European Fund for Southeast Europe – Development Facility) - link na web stranicu: www.efse.lu